ข้อกำหนดและนโยบาย
Buddycar.com เป็นสื่อกลางให้พื้นที่ในการประกาศขายรถมือสอง ผู้ที่ลงประกาศจะต้องยอมรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์บนมือถือและเว็บไซต์ Buddy Car จะต้องยอมรับค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ Buddy Car เป็นเพียงผู้ให้พื้นที่ในการลงประกาศเท่านั้น
 2. ผู้ดูแลระบบอาจไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม
 3. ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นจากการลงประกาศของผู้ใช้งาน อีกทั้งผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดวิธีกับซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ Buddy Car
 4. ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของผู้ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของตนบนเว็บไซต์ (รวมถึงการสูญเสียการเข้าสู่ระบบรหัสผ่านหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์ Buddy Car)
 5. ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ขาดหายไปไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ดูแลระบบจะไม่นำรูปหรือข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้ในการอื่น
 7. ผู้ดูและระบบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานทั้งในเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ Buddy Car โดยผลมาจากการละเมิดกฎการใช้งาน
 8. ผู้ดูและระบบไม่ต้องแสดงเอกสารใด ๆ หรือหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการละเมิดของผู้ใช้ซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ (และ / หรือซอฟต์แวร์บนมือถือ) อย่างสมบูรณ์หรือบางส่วน
 9. ผู้ใช้งานจะต้องไม่:
  1. ทำซ้ำคัดลอกขายเผยแพร่เพื่อการค้าหรือขายซอฟท์แวร์ Buddy Car และ / หรือสิทธิในการใช้เช่นเดียวกันสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ อื่น ๆ นอกเหนือจากที่การทำกระทำดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. แจกจ่ายภาพและเสียงใด ๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Buddy Car หรือองค์ประกอบใด ๆ ของการออกแบบหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ภายนอกไซต์และ / หรือซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูและระบบ
  3 การใช้ซอฟต์แวร์โดยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติของ Buddy Car
  4. ลงประกาศที่ซ้ำ หรือมีการใช้งานเกินกว่า 1 บัญชี